Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

1.Általános rendelkezések

1.1.Az Általános Szállásadói Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján az Endor Vendégház *** (Mátraszentimre Bükkös utca 11.) mint vendégszállás üzemeltető a továbbiakban: (Szállásadó) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2.Szerződő felek

2.1.A Szállásadó által nyújtott szállást a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szállásra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szállásadónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szállásadó és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.Amennyiben a szállásadásra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Vendéglátónak, az együttműködés feltételeit a Szállásadó és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szállásadó nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. A vendéglátás igénybevételének módja és feltételei

3.1.A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szállásadó minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés*, úgy a Szállásadó ajánlati kötöttsége megszűnik. *megrendelésnek az írásbeli ajánlattételtől számított 48 órán belüli előleg megfizetése minősül a Szállásadó bankszámlaszámára. Az előleg mértékét a Szállásadó írásos formában e-mailben megküldi a Vendég részére.

3.2.A Szerződés kizárólag a Vendég írásban vagy weboldalon keresztül leadott foglalásának a Szállásadó  általi írásban vagy online megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3.Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szállásadó általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3.4. A szállás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időre szól.

3.5.Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a vendégházat, a Szállásadó jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6.A szállás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szállásadó előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szállásadó kikötheti a már teljesített szállás díjának megtérítését.

3.7.A szállás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a ház elfoglalása előtt igazolják. A vendégházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8.A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1.A Vendégnek joga van a bérelt vendégházat a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

4.2.A Vendégnek a vendégházat az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

4.3.A Vendégház foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző 2 nappal előtte jelezze a Szállásadó részére.

5.Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szállásadó előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2.Amennyiben a Vendég a vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szállásadó vendéglátási kötelezettsége is megszűnik.

 1. Árak

6.1.A Szállásadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szállásadó írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szállásadó már nem változtathat. A Szállásadó aktuális árai a honlapján (www.endor-vendégház.hu) találhatók.

6.2.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt Vendégház weboldalán vagy a Szállásadótól.

6.3.Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA,IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit az írásban előzetesen leírtak alapján a Szállásadó bankszámlaszámára kell megfizetni legkésőbb az érkezés előtti 48 órában. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6.5. A kiállított számla végösszege közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

9.Lemondási feltételek

9.1.Amennyiben a Szállásadó ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők: Legkésőbb 14 nappal a tervezett érkezés előtt: díjmentes

2-14 nappal érkezés előtti lemondás esetén a szállásdíj 50%-a kötbérként fizetendő.

48 órán belüli lemondás esetén nem tudunk visszatéríteni szállásdíjat.

9.2.Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg és írásos lemondás nem érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

10.Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szállásfoglalás ellenértéke fizethető átutalással és OTP szép kártyával Forintban.

10.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szállásadóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szállás ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szállásadó bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szállásadó bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

10.3. Az egyéni szállásfoglalás garantálása előleg fizetéssel lehetséges. Egyéb fizetési módok: Készpénz, OTP Szép Kártya, Szálláshely által és / vagy szerződött partnere által kiállított voucher.

 1. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szállásadó jogosult a szállásra, vendégházra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szállást és ott tartózkodás nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott vendégházat, illetve a területen található nagy értékű eszközöket (pl.: jakuzzi,grillsütő,kerti bútorok….) ;
 • a Vendég megszegi a házirendet. A mindenkori aktuális házirend a weboldalon kerül feltüntetésre azt a Vendég a Szállás foglalással és a Szállás megfizetését követően tudomásul veszi és elfogadja.
 • a Vendég a vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szállásadó előzetesen nem járult hozzá; 
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak tulajdonosával vagy a felhatalmazott személlyel kifogásolhatóan, szomszédokkal, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít; 
 • a Vendég fertőző betegségben szenved; 
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 1. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szállásadó Vendégháza a Szerződésben szereplő vendégházat saját hibájából (pl.  ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szállásadó köteles a Vendég Szállás díját a le nem lakott napok díjainak mértékéig vissza téríteni.

12.2. Amennyiben a Szállásadó ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 1. A Vendég jogai

13.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt vendégház szokásos használatára, valamint a Vendégek használatára bocsátott kültéri eszközök szokásos használatára.

13.2. A Vendég a Szállásadó által nyújtott vendégfogadás vendégszállásolás teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szállásadó ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott vagy általa jegyzőkönyvbe felvett panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

 1. A Vendég kötelességei

14.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig.

14.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szállásadó hozzájárulását (pl.: elektromos kismelegítő, hősugárzó….).

14.3. A vendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolónkban (kamerával megfigyelt).

14.4. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.

14.5. A szemetet a vendégházban elhelyezett szemétgyűjtő edénybe kérjük kidobni. A szobából, illetve az házból bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

14.6. A Vendégház területén lévő eszközöket, berendezéseket a vendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett illetve előzetesen e-mailben a szállás elfoglalása előtti napon online megküldött használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

14.7. A Vendégházban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata kivételt képez a gáztűzhely melyet használat közben felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos. A vendégházban történő dohányzás esetén a Szállásadó jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

14.8. Tűz esetén a Szállásadót/Tulajdonost/Tűzoltókat kérjük haladéktalanul értesíteni.

14.9. A Vendégházat és a Vendégházhoz tartozó kertet – teraszokat, közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

14.10. A vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szállásadó nem járul hozzá az erdei környezet miatt szigorúan tilos.

14.11. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szállásadó vendégházában.

14.12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szállásadónak, és minden szükséges adatot a rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg ha rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez.

14.13. A Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy kizárólag a Vendégházhoz tartozó külső területen  vagyonvédelmi okokból 0-24.h kamerarendszer működik, melynek abban az esetben ha nem történik káresemény és nem történik hatósági megkeresés vagy hatósági intézkedés a felvételei a vendégek távozását követően azonnal törlésre kerülnek.

14.14. A Vendégek kötelesek a vendégház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen a szomszédok, szükségtelen zavarása nélkül használni.

14.15. Elutazáskor a Vendég köteles a Vendégház kulcsait a kulcsszéfbe bezárni a Szállás elfoglalása előtt előzetesen a Szállásadó által online megküldött használati útmutató szerint. Ennek elmulasztása esetén a Szállásadó jogosult kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozást követően 24h belül megtérít a Szállásadó részére. A kulcsokat a Vendég az elutazásának napján 10 óráig használhatja fel a Vendégházba való bejutásra. 

 1. Állatok behozatala

15.1. Háziállatot a Vendégházban kizárólag a Szállásadó írásos engedélyével és feltételei mellett fogadunk.

 1. A Szállásadó jogai

16.1. Amennyiben a Vendég a Vendégházban vagy a házirendben megfogalmazottakat megszegi kárt okoz a Szállásadónak (pl: jakuzzi nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt okoz,a kerti eszközökben kár történik, eltűnik…) ezáltal a kártérítés díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szállásadót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a vendégházba magával vitt. 

16.2. a Vendégházban vagy a házirendben megfogalmazottakat megszegi kárt okoz a Szállásadónak (pl: jakuzzi nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt okoz,a kerti eszközökben kár történik, eltűnik…) ezáltal a kártérítés díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szállásadó követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szállásadó mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló pl.: gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szállodát.

 1. A Szállásadó kötelezettségei

17.1. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése a vendég Vendégházban történő ideje alatt. A Vendég a köteles írásban jelezni a vendégházban tartózkodás alatt a panaszát. Távozás után panasszal nem élhet.

 1. Az adatkezelés biztonsága

19.1. A megadott személyes adatok valódiságáért a Szállásfoglaló felel.

19.2. A Szállásadó az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

19.3. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő Szállásadó férhet hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Szállásadó nem ad át.

19.4. A Szállásadó harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

19.5. A Vendégek tudomásul veszik, hogy a Szállásadó törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

 1. A Szállásadó kártérítési felelőssége

20.1. A Szállásadó felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

20.2. A Szállásadó kijelölhet olyan helyeket a Vendégház és a Kertje területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szállásadó felelősséget nem vállal.

20.3. Értéktárgyakért, értékpapírokért, készpénzért ékszerekért a Szállásadó nem felelős.

20.4. Nem felel továbbá a Szállásadó a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

20.5. A Szállásadót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a Vendégház jakuzzi,sütögető… vagy kerthelyiség rendkívüli vagy hatósági előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen helyiségek használata korlátozott vagy nem megengedett.

20.6. A Vendégház külterületének (kert) és jakuzzi használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken a meredek terepen és lépcsőkön fokozott a baleset és csúszásveszély,ebből eredő balesetekért a szállás felelősséget nem vállal.

 1. Titoktartás

21.1. A Szállásadó a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

 1. Vis major

22.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

 1. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

23.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló vendégház található.

23.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szállásadó vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

23.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 1. A honlapunk látogatóinak adatai

24.1. A Szállásadó az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szállásadó a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

24.2. A Szállásadó a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

26.1. A Szállásadó tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. A Szállásadó tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési és számlázási, céljaira használja fel. A szállás-vendéglátás szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szállásadó a Vendégház honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a Vendégházban is elhelyezi.